EFSS

Zmiana rozmiaru czcionki

Głównym Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Działania finansowane z tego źródła zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Ośrodek realizował projekt pt. „Aktywni Społecznie”. Pierwsza edycja wystartowała w 2009 a ostatnia w 2014 r. Łącznie na przestrzeni 6 lat wsparciem objęte zostały 102 osoby.

Celem ogólnym projektu była reintegracja społeczna uczestników Projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z:

-  Warsztatu kompetencji psychospołecznych

-  Indywidualnego poradnictwa psychologicznego 

-  Grupowej terapii psychologicznej

-  Warsztatu doradztwa zawodowego

-  Indywidualnego poradnictwa zawodowego

-  Wsparcia asystenta rodziny

-  Kursu komputerowego

-  Warsztatów stylizacji i wizażu

-  Kursów zawodowych ustalonych na podstawie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym

-  Wsparcia pracowników socjalnych

-  Wydarzeń kuluarowo- integracyjnych: koncerty, spektakle, imprezy taneczne.

Obok kilkuletniego projektu systemowego realizowaliśmy projekty konkursowe: „Program integracji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” oraz „Program aktywizacji zawodowej kobiet w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy” , dzięki którym wsparcie uzyskało łącznie 76 mieszkańców naszej Dzielnicy.